کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

آخرین مقالات مااول سموئیل 16 و چگونگی هدایت سموئیل از سوی خداوند

نجات یافته و پارسا از طریق فیض

فیض و اعمال

او از برای ما چنین شد (اول قرنتیان 1 : 30 )

زره پارسایی

در باب فیض

روح القدس: "تسلی دهنده ای دیگر"

وسوسه: آیا خدا ما را از بدی می آزماید؟

وسوسه گر

اشکال و ابزار وسوسه

انواع وسوسه ها در مثل برزگر

عکس العمل مناسب در برابر وسوسه ها چیست؟

دعا، سلاحی علیه وسوسه